Bedingungen und Konditionen

Obchodní podmínky Wander Book s.r.o.
účinné ke dni 1. 2. 2023

 • ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují některá práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu provozovaného na webové adrese: www.wander-book.com.
  • Provozovatelem Internetového obchodu a zároveň Prodávajícím se rozumí společnost Wander Book s.r.o., IČ 07662301, DIČ CZ07662301 se sídlem Hodkovická 20/20, 460 06 Liberec – Rochlice (zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42713), s místem podnikání v sídle společnosti. Další informace o Prodávajícím jsou uvedeny na webové adrese: www.wander-book.com v sekci Kontakt.
  • Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel tak, jak jsou definováni účinnou právní úpravou ve smyslu ust. § 419 z. č. 89/2012 Sb. 
  • Tyto OP tvoří nedílnou součást obsahu Kupní smlouvy. V případě, že se vyskytnou dvě sobě si odporující ujednání – jedno v OP a druhé při jiném způsobu sjednávání obsahu Kupní smlouvy – ujednání v OP se nepoužije.
  • Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu, jejímiž stranami jsou Prodávající a Kupující a jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího odevzdat Kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a povinnost Kupujícího zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.
  • Pokud se na tom Prodávající s Kupujícím dohodne, lze uzavřít Kupní smlouvu, jejíž součástí nebudou tyto OP, popřípadě libovolné ujednání těchto OP modifikovat.
  • Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito OP ani Kupní smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi OP a individuální smlouvou má přednost text smlouvy.
  • Kupující se zavazuje seznámit s těmito OP před tím, než si objedná zboží. Kupující objednáním zboží akceptuje tyto OP v aktuální podobě.
 • INFORMACE
  • Kupující, který je spotřebitelem, se může se stížnostmi obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha.
  • Informace o tomto způsobu řešení sporů nalezne Kupující na webové adrese https://adr.coi.cz.
  • Informace o cenách zboží
   • Veškeré uváděné ceny jsou smluvní, konečné a jsou prezentovány v Kč včetně všech daní (DPH atd.) a poplatků (kromě nákladů na dodání zboží a balení zboží), a to s vědomím čl. III/3.; V případě chybně uvedené ceny Prodávající postupuje podle čl. III/5.
   • Náklady na dodání zboží se řídí podmínkami uvedenými v čl. II/5.
   • Konečná cena, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu, sestává z ceny zboží a nákladů na dodání a balení zboží. Konečnou cenu není možné Prodávajícím ani Kupujícím jednostranně měnit.
   • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceníku.
  • Informace o přijímaných způsobech platby
   • Kupující je povinen kupní cenu uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
    • v hotovosti (v případě osobního odběru zboží v sídle Prodávajícího),
    • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2801536680/2010 vedený u společnosti Fio banka a.s., IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1; Kupující v takovém případě uvede jako variabilní symbol číslo objednávky, které nalezne v potvrzení přijetí objednávky dle čl. III/6.,
    • dobírkou (v hotovosti při převzetí zboží v místě určeném Kupujícím v objednávce),
    • online platbou kartou.
   • Kupní cena je v případě úhrady v hotovosti při osobním odběru splatná nejpozději při převzetí zboží.
   • Při osobním odběru je Kupující povinen uhradit zboží nejpozději 24 hod. před plánovaným vyzvednutím. Po připsání částky na účet Prodávajícího bude Kupující informován, že je zboží připraveno k vyzvednutí.
   • V případě úhrady bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího je povinnost Kupujícím splněna okamžikem připsání příslušné částky odpovídající kupní ceně na účet Prodávajícího.
   • Kupující nabude vlastnické právo ke zboží převzetím zboží či úplným uhrazením kupní ceny podle toho, která ze skutečností nastane později.
 • UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je druhé straně doručeno přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy (nabídky).
  • Potvrzení obsahu Kupní smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky; nabídka je nadto potvrzena na e-mailovou adresu Kupujícího.
  • Prezentace zboží a informace o něm
   • Návrhy na dodání zboží za určenou cenu v Internetovém obchodě neznamenají návrh na uzavření Kupní smlouvy (nabídku), tj. Prodávající nemá vůli uzavřít ohledně tohoto zboží Kupní smlouvu prostým přijetím takového návrhu na dodání zboží (odesláním objednávky) Kupujícím. Prezentace zboží v internetovém obchodě proto není nabídkou.
   • Informace uváděné v Internetovém obchodě týkající se ceny, vlastností, jakosti, provedení a množství zboží tvoří závazný podklad pro učinění nabídky Kupujícím s výjimkou chybně uvedené ceny dle čl. III/7. V Internetovém obchodě bývá prezentována aktuální verze zboží, která nemusí být identická s odesílanou objednávkou (odlišné písmo, ikona, označení verze).
   • Nabídkou se proto rozumí objednávka odeslaná Kupujícím prostřednictvím internetového objednávkového formuláře; podmínkou takové platné objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, jakož i obeznámení se a souhlas s těmito OP.
  • Postup uzavření smlouvy
   • Objednávku Kupující provede tak, že po vybrání zboží vyplní všechna požadovaná pole v objednávkovém formuláři (dodací údaje, volba způsobu dopravy a platby…), seznámí se s textem těchto OP a vysloví s nimi souhlas, načež kliknutím na „Odeslat“ objednávku odešle Prodávajícímu.
   • Až do odeslání objednávky může Kupující kontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
   • Jakmile Kupující provede objednávku (tj. učiní nabídku), Prodávající ji bezodkladně zpracuje a potvrdí Kupujícímu elektronicky (na jím uvedenou e-mailovou adresu) její obdržení.
   • Přijetím nabídky je souhlasná odpověď, kterou zašle Prodávající Kupujícímu elektronicky (na uvedenou e-mailovou adresu) po zpracování a potvrzení objednávky.
   • Prodávající v přijetí nabídky nesmí činit dodatky nebo odchylky od obsahu objednávky, vyjma případu špatně uvedené ceny (čl. III/5) a případu, kdy uvedené zboží již Prodávající nenabízí.
   • Okamžikem doručení přijetí nabídky Kupujícímu je Kupní smlouva uzavřena. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost.
   • Přílohou potvrzení objednávky je znění OP účinné ke dni, kdy s nimi Kupující v objednávce vyslovil souhlas.
  • Postup v případě chybně uvedené ceny
   • V případě, že u objednaného zboží je v Internetovém obchodě uvedená chybná cena (např. z důvodu změny cenových podmínek dodavatele Prodávajícího), Prodávající v odpovědi na objednávku uvede správnou cenu.
   • Taková odpověď není přijetím, nýbrž je protinabídkou a k uzavření Kupní smlouvy se vyžaduje, aby Kupující potvrdil novou cenu elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího: info@wander-book.com.
   • Doručením takového potvrzení Prodávajícímu je Kupní smlouva uzavřena s novou cenou.
   • Kupující v potvrzení podle tohoto článku nesmí činit další dodatky nebo odchylky.
 • DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • Konkrétní způsob dopravy a adresu určí Kupující při objednání zboží.
  • Zboží může být dodáno následujícím způsobem:
   • osobním odběrem v sídle Prodávajícího;
   • převzetím zboží od dopravce (Česká pošta).
  • Zboží se primárně dodává vcelku k plnému uspokojení objednávky, tj. jednorázově v množství odpovídajícím objednávce. Ve výjimečných případech lze s Kupujícím dohodnout částečné uspokojení objednávky s pozdějším dodáním zbývající části; v takovém případě se ustanovení tohoto článku použijí přiměřeně.
  • Dodání zboží osobním odběrem
   • Při osobním odběru je Kupující povinen převzít zboží v sídle Prodávajícího.
   • Po připsání částky na účet bude Kupující informován, že je Zboží připraveno k vyzvednutí. 
   • Zboží je v sídle Prodávajícího přítomno po 10 dní od zaslání výzvy Kupujícímu k odběru.
   • Výzva je zasílána bez zbytečného odkladu po připsání kupní ceny na účet Prodávajícího v případě volby typu úhrady kupní ceny bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího. V případě volby úhrady kupní ceny v hotovosti je výzva zasílána bez zbytečného odkladu po připravení zboží k odběru.
   • Po uplynutí doby 10 dnů, kdy je zboží přítomno v sídle Prodávajícího a kdy nedojde k převzetí zboží Kupujícím, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinnosti Kupujícím; Prodávající však nevylučuje možnost prodloužení doby k převzetí zboží.
  • Dodání zboží převzetím od dopravce
   • Dodání zboží probíhá standardně prostřednictvím státního podniku České pošty, s.p., IČ 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 (www.ceskaposta.cz), za jimi stanovených standardních přepravních i cenových podmínek.
   • Informace o cenách uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky.
   • Prodávající upřesňuje cenové podmínky co do nákladů na dodání zboží na území České republiky následovně:
    Osobní odběrPlatba hotově při převzetí0 Kč / 0 EUR / 0 ZL
    Česká pošta – doporučeněPlatba předem na účet 75 Kč / 4 EUR / 12 ZL
    Česká pošta – doporučeněPlatba hotově při převzetí (dobírka)115 Kč / 9 EUR / 22 ZL
    Česká pošta – Balík Do rukyPlatba předem na účet95 Kč / 6 EUR / 15 ZL
    Česká pošta – Balík Do rukyPlatba hotově při převzetí (dobírka)135 Kč / 11 EUR / 25 ZL
    • Nepřevzetím zásilky na dobírku se zákazník zavazuje zaplatit odesílateli (dodavateli) náklady na zabalení, odeslání a vrácení nepřevzaté nepoškozené zásilky. Náhrada za nevyzvednutou doporučenou zásilku je 100 Kč a za nevyzvednutý Balík do ruky je 135 Kč.
    • Možnost vložení doporučené zásilky do poštovné schránky je limitována výší objednávky do 300 Kč.
    • Pokud je výše objednávky nad 2000 Kč, zboží se zasílá pouze jako Balík do ruky.
   • Prodávající upřesňuje cenové podmínky co do nákladů na dodání zboží na území států Polska následovně:
    Polská pošta - doporučená zásilka (do 1 kg)Platba předem na účet60 Kč / 3 EUR / 10 ZL
    Polská pošta - doporučená zásilka (do 1 kg)Platba hotově při převzetí (dobírka)100 Kč / 4 EUR / 15 ZL
    • Nepřevzetím zásilky na dobírku se zákazník zavazuje zaplatit odesílateli (dodavateli) náklady na zabalení, odeslání a vrácení nepřevzaté nepoškozené zásilky. Náhrada za nevyzvednutou doporučenou zásilku je 15 ZL.
   • Prodávající upřesňuje cenové podmínky co do nákladů na dodání zboží na území států Evropské unie (mimo Polska) následovně:
    Ostatní státy EU - doporučená zásilka (do 1 kg)Platba předem na účet135 Kč / 6 EUR / 25 ZL
   • Zboží je Prodávajícím dodáno Kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce. Nepřevezme--li Kupující zboží na dohodnuté adrese a v dohodnutém čase, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a náklady spojené s opětovným dodáním zboží. V případě, že Kupující zvolil platbu při převzetí (dobírku) a zboží nepřevzal, bude zboží zasláno doporučeně po připsání částky za dobírku na účet Prodávajícího. 
   • Kupující při objednávce bere v úvahu velikost své poštovní schránky. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobu dodání, pokud se jedná o objednávky, které není možné z důvodu jejich nadměrné velikosti vhodit do klasické poštovní schránky.
   • V případě zvoleného způsobu doručení zboží do schránky nese riziko za ztrátu zásilky Kupující. Podle poštovních podmínek jde reklamace dodání provést pouze u doporučené zásilky, cenného psaní nebo cenného balíku. 
   • Prodávající předá zboží zvolenému dopravci do 7 dnů po připsání kupní ceny na účet Prodávajícího v případě volby typu úhrady bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího, či do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy v případě úhrady kupní ceny „na dobírku“.
   • Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci i Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od dopravce převzít.
   • V případě, že je dodáno poškozené zboží a toto není možno zjistit již při převzetí, je Kupující povinen o tom neprodleně informovat Prodávajícího, a to elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího: info@wander-book.com.
   • Má-li být zboží zvláštním způsobem zabaleno, musí to být vždy výslovně ujednáno.
   • Dodací lhůta počíná běžet od úplného zaplacení kupní ceny. Délka dodací lhůty je stanovena na 7 dnů, přičemž se započítávají pouze pracovní dny. Během letní sezóny se může dodací lhůta prodloužit až na 14 dní v závislosti na množství objednávek u Prodávajícího. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedené lhůtě, Prodávající o tom Kupujícího neprodleně informuje a stanoví náhradní lhůtu dodání. Ta musí být Kupujícím výslovně schválena.
   • Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list; faktura je zasílána Kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo je součástí dodávky zboží.
 • REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
  • Působnost článku
   • Následující ustanovení se nevztahují na případy, kdy Kupujícím je podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, pokud není uvedeno jinak.
   • Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti. Způsob uplatnění práv z vadného plnění nalezne Kupující v těchto Obchodních podmínkách.
  • Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží
   • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
   • Vadami se zejména rozumí to, že zboží nemá smluvené vlastnosti, nehodí se k účelu, který žádal Kupující nebo ke kterému se zboží daného druhu obvykle používá, neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je v neodpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, nevyhovuje požadavkům právních předpisů.
   • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 2 měsíců od převzetí zboží. To neplatí:
    • u zboží prodávaného za nižší cenu, pokud se týče té vady, pro kterou byla nižší cena ujednána;
    • pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
    • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím;
    • na závady vzniklé neodbornou manipulací se zbožím;
    • závady vzniklé mimo vliv dodavatele např. náraz, pád, voda, sluneční záření apod.
   • Reklamace zboží, která nebyla uplatněna v záruční době, již nebude považována za reklamaci.
   • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
  • Práva a povinnosti Kupujícího
   • Kupující je povinen zboží neodkladně po převzetí zkontrolovat. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je Kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit písemný zápis o poškození za přítomnosti dopravce.
   • Zjistí-li se při dodávání v místě určeném v adrese, že dodávaná poštovní zásilka je poškozená, zásilka se nedodá a bude uložena na poště, na které bude reklamace projednána. Kupující může požadovat, aby poškozená poštovní zásilka byla na poště před jejím dodáním otevřena a zjištěn rozsah jejího poškození.
   • Uplatněním práva na vydání zásilky od dopravce Kupujícím nabývá Kupující práva z přepravní smlouvy namísto Prodávajícího, a to vč. nároku na náhradu škody na zásilce, za kterou odpovídá dopravce. Nejvhodnější je reklamovat poštovní zásilku u pošty, která ji dodala. Reklamaci však přijme kterákoliv pošta. Podmínkou dodatečné reklamace je předložení poštovní zásilky v tom stavu, v jakém byla dodána, nebo, není-li to možné, tento stav hodnověrně doložit.
   • Reklamovat poškození lze i dodatečně, ale jen v tom případě, že nebylo patrné už při dodání. Taková dodatečná reklamace je možná jen do dvou pracovních dnů po dodání. 
   • Kupující je povinen uplatňovat reklamaci písemnou (či e-mailovou) formou zaslání či oznámení zjištěné závady zboží na adresu sídla Prodávajícího.
   • Reklamace zboží musí být Prodávajícímu doručena s vadným zbožím, vždy písemně se stručným popisem závady. Neprokáže-li Kupující doklad o koupi zboží, má Prodávající právo reklamaci odmítnout.
   • Kupující sdělí při uplatnění práva z vady Prodávajícímu, jak se vada projevuje a jaké právo dle čl. V.3. si zvolil. Zboží zašle či jinak doručí Prodávajícímu na adresu sídla Prodávajícího jakýmkoliv způsobem mimo zasíláním „na dobírku“. Zboží by mělo být při dopravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být kompletní, jakož i opatřeno o veškeré potřebné označení, které tvořilo příslušenství zboží při dodání, vč. dokladů souvisejících s koupí zboží. 
   • Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
   • Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.
   • Prodávající bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodne o přijetí/zamítnutí reklamace a toto rozhodnutí sdělí Kupujícímu. V případě zamítnutí reklamace rozhodnutí odůvodní a trvá-li Kupující přesto na svém stanovisku, je na jeho straně přesvědčivě prokázat, že jde o vadu, za kterou Prodávající odpovídá.
   • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena ve lhůtě, která běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu a která činí 30 dní, nebyla-li dohodnuta lhůta delší. O vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu. Je-li lhůta překročena, může Kupující odstoupit od Kupní smlouvy.
   • V případě oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s jejím uplatněním; veškeré Prodávajícím případně poskytované či vrácené finanční prostředky jsou přitom hrazeny bezhotovostně převodem na bankovní účet Kupujícího.
 • ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM
  • Odstoupením od Kupní smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
  • Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel, vyjma případu, kdy zboží použil ještě před objevením vady, či nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady, prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil při obvyklém použití a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
  • Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
  • Právo na odstoupení Kupujícímu zaniká, neoznámí-li vadu zboží (čl.3.) včas, tj. bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, či v případě skryté vady tak není učiněno bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, avšak nejpozději do 2 měsíců od převzetí zboží.
  • Vadu lze oznámit Prodávajícímu písemně na adresu sídla Prodávajícího či elektronicky na e mailovou adresu Prodávajícího: info@wander-book.com; v takovém oznámení musí být vždy uvedeno číslo objednávky, případný variabilní symbol objednávky, jakož i datum uzavření kupní smlouvy.
  • Na Kupujícího, který je spotřebitelem, se nad rámec čl. VI.1. a násl. vztahují i níže uvedené povinnosti.
  • Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 a násl. z.č. 89/2012 Sb. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy zaslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží (v případě dodání několika částí zboží ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Prodávající potvrdí přijetí požadavku spotřebiteli bez zbytečného odkladu.
  • V případě odstoupení od Kupní smlouvy nese Kupující, který je spotřebitelem, náklady spojené s navrácením zboží.
  • Kupující, který je spotřebitelem, zašle Prodávajícímu zboží, které od něj obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, stejným způsobem, jakým bylo zboží doručeno, na adresu sídla Prodávajícího jakýmkoliv způsobem mimo zasíláním „na dobírku“; zboží musí být doprovázeno fakturou či jinou výzvou podobné povahy.
  • Prodávající vrátí Kupujícímu, který je spotřebitelem, všechny peněžní prostředky vč. nákladů na nejlevnější způsob dodání zboží, a to stejným způsobem a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy; veškeré Prodávajícím vracené finanční prostředky jsou přitom hrazeny bezhotovostně převodem na bankovní účet Kupujícího.
  • Kupující, který je spotřebitelem, se může s Prodávajícím dohodnout na jiném způsobu zaslání zboží zpět a vrácení peněžních prostředků.
  • Kupující, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že předmětem této smlouvy je zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Osobními údaji se pro potřeby uzavření Kupní smlouvy rozumí:
   • jméno a příjmení Kupujícího,
   • adresa bydliště/sídla Kupujícího,
   • identifikační číslo,
   • daňové identifikační číslo,
   • adresa elektronické pošty,
   • telefonní číslo,
   • IP adresa.
  • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to jak pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy, tak pro účely vedení uživatelského účtu a s tím spojených funkcí webového portálu Prodávajícího.
  • Kupující primárně souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Tento souhlas může Kupující odmítnout. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto ujednání není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně, pravdivě a kompletně, jakož i fakt, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých osobních údajů.
  • Zpracováním osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě dopravců či osob provozujících platební systém nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předány dalším třetím osobám, ať už ke komerčním, či nekomerčním účelům.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, kompletní a poskytnuté dobrovolně.
  • Domnívá-li se Kupující, že Prodávající nebo zpracovatel dle čl. VII.6. provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje vedeny nepřesně s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat Prodávajícího či zpracovatele o vysvětlení;
   • požadovat, aby Prodávající či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Kupující tak může učinit písemným vyjádřením na adresu sídla Podnikatele či na e-mailovou adresu Prodávajícího: info@wander-book.com.
  • Tuto informaci poskytne bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu ve výši nákladů nezbytných na poskytnutí informace.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. Kupující může souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat a o tomto informovat Prodávajícího, není-li ukládání tzv. cookies podmínkou nákupu na webové stránce a plnění závazků z kupní smlouvy.
  • Jakákoliv chystaná změna politiky ochrany osobních údajů bude Kupujícímu, jakož i veřejnosti zveřejněna s dostatečným předstihem pro přehodnocení jejího dopadu.
  • Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje v souvislosti s plněním dle této smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR"), případně dalšími předpisy na ochranu osobních údajů (dále společně s GDPR jen: „Předpisy na ochranu osobních údajů“). Klient a Poskytovatel při plnění této smlouvy vystupují jako správci osobních údajů Uživatelů ve smyslu Předpisů na ochranu osobních údajů. Vzhledem k tomu, že se smluvní strany do určité míry společně podílí na stanovení účelu zpracování, dohodly se smluvní strany na vymezení odpovědnosti za plnění povinností dle GDPR jak je uvedeno dále:
   • informační povinnost vůči Uživatelům ve smyslu čl. 12 až 14 GDPR plní každá smluvní strana samostatně;
   • výkon práv subjektů údajů ve smyslu č. 15 až 23 GDPR umožňuje každá ze smluvních stran samostatně;
   • ohlašovací povinnost vůči Úřadu na ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 33 GDPR a oznamovací povinnost vůči subjektu údajů ve smyslu čl. 34 GDPR má každá smluvní strana samostatně, je však povinna druhou smluvní stranu neprodleně informovat.
  • Smluvní strany prohlašují, že přijaly taková technická a organizační opatření, která zaručují ochranu všech osobních údajů zpracovávaných v souladu s touto smlouvou tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování nebo k jejich jinému zneužití. Mezi takové opatření patří zejména přesné stanovení pravidel pro práci s používanými informačními systémy. Předání dat mezí Klientem a Poskytovatelem bude probíhat v zabezpečeném formátu.  Každá smluvní strana odpovídá za své zaměstnance, kteří v rámci plnění této smlouvy přicházejí do styku s osobními údaji. Smluvní strany se zavazují vzájemně si neprodleně ohlašovat všechny jim známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit plnění povinností ve vztahu k ochraně osobních údajů.
 • MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
  • Kupující, který je spotřebitelem, se může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci zřízenou zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v souladu s § 20d až § 20m zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace spotřebitel nalezne na internetové adrese: www.coi.cz.
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Veškeré motivy vyobrazené na zboží (vč. loga Prodávajícího a grafických návrhů) jsou dílem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jako takové jsou autorskoprávně a trestněprávně chráněny.
  • Veškeré právní vztahy a případné soudní spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy a v její souvislosti mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny místně a věcně příslušnými soudy České republiky.
  • Prodávající prohlašuje, že svoji podnikatelskou činnost zaměřuje především na Českou republiku.
  • Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu uzavírané Kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad termínů rozhoduje výklad podle českého jazyka. Totéž platí pro tyto Obchodní podmínky.
  • Tyto Obchodní podmínky jsou autorským dílem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Užívání těchto Obchodních podmínek bez předchozího souhlasu autora bude stíháno podle příslušných právních předpisů.
  • Tyto Obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu obchodní podmínky účinné a používané přede dnem 1. 1. 2019. Kupní smlouvy uzavřené přede dnem účinnosti těchto Obchodních podmínek a závazky na jejím základě vzniklé se řídí dosavadními obchodními podmínkami.